LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
23 març 2018
Categories
Informació municipal

Bases i convocatòria per a la contractació d’un oficial 1a a la Brigada

Ja s’han publicat les bases i la convocatòria la provisió del procediment de concurs per a la contractació amb caràcter
laboral de substitució per excedència d’un/a oficial 1a per a la brigada d’obres i serveis de l’Ajuntament de la Pobla de Segur.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar des de l’última publicació de la convocatòria. Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya que indicarà el número i la data del BOP en que apareixen publicades íntegrament les bases. Les bases i la convocatòria es publicaran a l’E-TAULER de l’ajuntament. Els restant anuncis que derivin del procés de selecció solament es publicaran a l’E-TAULER

Tota la informació: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7585/1666761.pdf