LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
24 juny 2018
Categories
General
Ofertes de treball

Convocades les bases per a la contractació d’un ajudant de cuina

Podeu descarregar-vos en aquesta notícia les bases i la instància de la convocatòria.

És objecte de la present convocatòria la provisió del procediment de concurs per a la contractació amb caràcter
laboral indefinit fix d’un/a ajudant de cuina per a la Fundació Pública Municipal Residència Nostra Senyora de
Ribera

Les instàncies i documents adjunts, es presentaran via ETRAM o de dilluns a divendres de 9 a 14:30 hores al
Registre General de l’Ajuntament i/o en la forma assenyalada en la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment i
règim jurídic de les administracions públiques.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar des de l’última publicació de la
convocatòria. Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les bases i la convocatòria es publicaran a l’E-TAULER de
l’ajuntament. Els restants anuncis que derivin del procés de selecció solament es publicaran a l’E-TAULER.
Les persones aspirants que presentin les sol·licituds a través de les oficines de correus hauran de fer tramesa
del justificant de presentació a l’Ajuntament de la Pobla de Segur (ajuntament@lapobladesegur.cat). Només
així s’entendrà que van tenir entrada el dia de la seva presentació a correus.
La presentació de sol·licitud no està sotmesa a cap taxa.