LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
10 set. 2020
Categories
General
Informació municipal

La nova ordenança de circulació preveu multes d’entre 80€ a 6.000€

L’ordenança de circulació, que va ser aprovada el passat mes de maig, té com a objectiu garantir la seguretat i l’ús de la via pública i preveu multar les infraccions a partir del proper 14 de setembre.

La regulació de la circulació dins de la Pobla de segur era una assignatura pendent que ha quedat resolta amb l’aprovació de l’ordenança general de circulació, una normativa que dona potestat als Vigilants Municipals de multar les infraccions que tenen lloc dins de la població. Aquesta regularà la circulació de vehicles, vianants i altres mitjans de transport per les vies urbanes mitjançant infraccions lleus, sancionades amb imports de fins a 100€; infraccions greus, amb multa de fins a 200€ i infraccions molt greus, amb multa de fins a 500€.  A més, la infracció de conduir vehicles que tinguin instal·lats inhibidors de radar o qualsevol altres mecanismes encaminats a interferir en el funcionament dels sistemes de vigilància de trànsit se sancionarà amb una multa de 6.000 euros sense reducció. Les multes es podran pagar amb una reducció del 50% si es paguen dins del termini de vint dies naturals.

Aquesta ordenança serà d’aplicació a totes les vies públiques aptes per a la circulació, a les vies que sense tenir aquesta aptitud siguin d’ús comú i també a les vies i terrenys privats que siguin utilitzats per un col·lectiu de persones. En aquests espais queda prohibit i serà sancionat: entorpir la marxa de la resta d’usuaris, no adequar la conducció a les característiques de la via, conduir sense les precaucions necessàries, de forma negligent o temerària, no assenyalar les maniobres o forçar velocitats brusques, entre d’altres. A més, la màxima autoritat per regular la circulació seran els Vigilants municipals, les indicacions dels quals prevaldran sobre les normes de circulació i qualsevol altra senyalització fixa, encara que els sigui contradictòria. L’incompliment dels senyals dels agents encarregats de la circulació tindrà el caràcter d’infracció greu.

L’ordenança també preveu que les persones que hagin estat denunciades per infracció i no estiguin conformes amb la denúncia, puguin presentar al·legacions a la Diputació de Lleida. La persona sancionada ho podrà fer en el termini de vint dies a partir de la data de notificació de la denúncia a través d’un escrit d’al·legacions en el qual constaran, a més de les dades d’identificació de la persona i del domicili per a notificacions, el número d’expedient o del butlletí de denúncia, la data de la denúncia, la matrícula del vehicle denunciat i tot allò que cregui convenient per a la seva defensa, així com la proposició, si s’escau, de les proves oportunes.

Algunes de les sancions que es preveuen tenen per objecte regular les infraccions de circulació més comunes a la Pobla, aquí en teniu una mostra:

Sancions lleus, de 80€: Parar en doble fila, no estacionar el vehicle en fila, no respectar les línies i marques d’estacionament, estacionar en un lloc senyalitzat prohibit, estacionar en una parada de taxi, estacionar parcialment en una vorera, transitar per fora la calçada, estacionar en una zona amb línia groga o línia groga en zig zag, estacionar en carrers de doble sentit on l’amplada de la calçada només permet el pas de dos vehicles en paral·lel. No travessar per un pas de vianants, circular per la vorera o carrer residencial sobre un monopatí, patinet o aparell similar a velocitat superior al pas d’una persona. Utilitzar aparells de reproducció de so amb un volum elevat, estacionar al mateix lloc de la via pública més de 15 dies consecutius o estacionar un vehicle a la via pública en publicitat de venda del mateix

Sancions greus, de 200€: estacionar en doble fila, a sobre la vorera creant perill, en un pas de vianants o davant d’un gual, estacionar el vehicle de manera que obstaculitza la circulació o impedint la visibilitat. Parar en un pas de vianants, parar en una vorera creant perill pels vianants, no portar el cinturó de seguretat, no respectar la senyalitació d’una via, circular amb un vehicle sense moderar la velocitat, no respectar la prioritat de pas dels vianants o recórrer marxa enrere una distància superior a 15 metres. No cedir el pas en una intersecció senyalitzada, a més dels 200€ de multa té una sanció de 4 punts.

Sancions greus, de 500€:  Circular en sentit contrari, que a més també té una sanció de 6 punts