LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
10 oct. 2019
Categories
Informació municipal

Projecte de remodelació del Parc Alcalde Boixareu

El Projecte defineix i detalla les actuacions de millora del parc municipal Alcalde Boixareu de La Pobla de Segur, com estratègia per millorar l’entorn immediat al patrimoni catalogat com a Conjunt Mauri i transversalment, per millorar notablement la qualitat de l’experiècia lligada al propi parc.

El parc actual queda desconnectat del punt d’interès catalogat com a Conjunt Mauri principalment per la presència del carrer Bellavia. La proposta reconnecta ambdó espais retornant aixía la situació original de principis de segle XX, però amb una revisió acord al context i necessitats actuals.

Pel que respecta a l’adaptaciódel projecte al context i necessitats actuals, destacar la integració de criteris de sostenibilitat en el disseny del parc, i especialment rellevant, en el seu funcionament, simplificant-ne la gestió minimitzant els costos de manteniment i promovent la políica municipal del PAES (Pla d’accióde l’energia sostenible), entre altres. Això es concreta per exemple a través de la utilització d’energies renovables, l’eficiècia en l’ús de l’energia i l’aigua, facilitant la mobilitat sostenible amb un aparcament de recàrrega per bicicletes elètriques, utilitzant equipaments naturalitzats i en definitiva, un funcionament amb una baixa petjada d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. El projecte inclou un sistema fotovoltaic per autoconsum inferior als 10kWp, amb sistema de control i monitorització commutat amb la xarxa elètrica general, amb acumulacióde liti suficient per cobrir la demanda elètrica del parc (reg i enllumenat de baix consum), que alhora donarà servei com a punt de recàrega de bicicletes elètriques.

Per altra banda, el projecte millora i garanteix una accessibilitat apta per a tothom, construint rampes i resolent les actuals barreres arquitectòiques.D’aquesta manera es garanteix l’accessibilitat al parc per diferents punts de la part perimetral de l’Avinguda Pirineus i del carrer Bellavia. Aquestes actuacions augmenten significativament la penetrabilitat al parc des de la part superior del poble, i faciliten la mobilitat en tota la superfíie interconnectada amb el Conjunt Mauri.

Pel que respecta al sistema vegetal actual, plausiblement en decaïent, el projecte millora de forma integral la tessel·la vegetal, tant en l’estrat herbaci, arbustiu com especialment arbori. Es fa un tractament previ d’adequació del sòl, una recomposició i reconfiguració de la comunitat vegetal, i s’instal·la un sistema de reg per hidrozones sectoritzat i monitoritzable, pensat fonamentalment com a suport en la fase de plantació i durant episodis híricament críics (xero-jardineria).

El lleure dins el parc com a ecosistema educatiu s’ha prioritzat i concretat amb la incorporacióde nous equipaments infantils, amb una tendècia intencionada per la naturalitzaciódels materials emprats, i buscant un parc mé orgàic en el seu conjunt. També es proposa una zona d’exercici per a la gent gran integrant aixítotes les franges d’edat en l’ús del nou parc. Així mateix, es dissenya un sistema de recollida de les aigües d’escorrentia per minimitzar entollaments i/o erosió en zones no desitjables.

Podeu llegir tot el projecte i els criteris que s’han seguit a l’hora de pensar el nou sistema vegetal al document adjunt. També hi trobareu plànols amb el resultat final, costs…

Cliqueu aquí per descarregar el projecte complet