LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
14 nov. 2022
Categories
General

Oferta de treball: Director/a de la Residència Nostra Senyora de Ribera i Centre de dia

La Fundació Pública Municipal Residència Nostra Senyora de Ribera ha publicat aquesta oferta a l’OTG de Tremp:

DIRECTOR/A DE LA RESIDÈNCIA NOSTRA SENYORA DE RIBERA I CENTRE DE DIA

Requisits:

  • Diplomatura, llicenciatura o grau universitari en l’àmbit social o de la salut
  • Certificat del nivell C1 de català

Condicions:

  • Contracte d’1 any a jornada completa amb possibilitat de pròrroga
  • Sou brut anual de 38.588,78 €

Inici aproximat: 1/12/2022

Termini per presentar-se: 18/11/2022

Tasques:

La definició de les tasques estan establertes al perfil professional del Comitè d’Expertes i Experts en Formació en l’Àmbit de l’Acció Social, que és un òrgan col·legiat adscrit a la Secretaria General del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. Consistiran en general amb caràcter enunciatiu i no limitatiu en les següents:

Residència:

Tasques en relació amb les persones usuàries, la seva família o persona de referència

• Atenció integral de la qualitat, amb confort i seguretat, per a tots els residents, garantint-la durant les 24 hores del dia i tots els dies de l’any.

• Cura de l’acompliment dels drets del resident i la lliure voluntat de l’ingrés o permanència de les persones ateses a la residència.

• Valoració de l’atenció i les necessitats de les persones ateses, així com dels canvis que es puguin presentar.

• Foment i facilitació de les relacions personalitzades amb els residents i amb la família dels usuaris.

• Potenciació de la participació de la família del resident en la planificació de les activitats de la residència.

• Solució a les queixes i/o suggeriments que puguin presentar els residents o llurs familiars.

Tasques en relació amb l’equip interdisciplinari

• Exercici de les funcions de cap de personal

• Seguiment de la formació continuada i el reciclatge de tot el personal, afavorint les relacions interpersonals de l’equip.

Tasques en relació amb l’organització del centre

• Planificació, direcció i supervisió de tots els serveis i activitats de la residència.

• Elaboració d’objectius de treball concrets a partir de la planificació general de gerència; establint, si s’escau, el calendari, els responsables i el seguiment adient.

• Responsabilització i coordinació de les diferents àrees d’atenció del centre residencial.

• Avaluació anual del grau de qualitat dels serveis i del grau de satisfacció dels usuaris.

• Actualització de la documentació oficial del centre i de la informació corresponent dels usuaris, vetllant pel compliment dels requisits legals establerts.

• Coordinació de l’atenció dels usuaris que s’hagi de realitzar en serveis i institucions afins.

Centre de dia:

Tasques en relació amb les persones ateses, la seva família o persona de referència

• Adequació i adaptació de l’entorn a les necessitats d’assistència i atenció integral durant les hores de prestació del servei.

• Responsabilització de l’acompliment i actualització del pla individual d’atenció de cada persona atesa segons el grau de dependència de l’usuari i les seves necessitats d’atenció.

• Responsabilització de la correcta coordinació de l’equip del centre amb la família o persones de referència pel que fa al pla de treball amb l’usuari.

• Acompliment dels drets de l’usuari i del reglament de règim interior del centre de dia.

• Garantia, quan sigui necessari, que l’equip del centre desenvolupi un adequat treball de contenció amb la família o persones de referència (amics, veïns, etc.) de l’usuari.

• Foment i facilitació de les relacions personalitzades amb els usuaris i amb la seva família o persones de referència.

• Potenciació del paper actiu de la família de l’usuari o de les persones de referència en la planificació de les activitats del centre de dia.

• Representació de la institució davant la família o de les persones de referència i resposta a les queixes i suggeriments que aquests puguin presentar.

Tasques en relació amb el personal del centre de dia

• Responsabilització del correcte desenvolupament de les funcions de la resta de l’equip, d’acord amb el objectius de treball determinats per la planificació prèvia.

• Establiment i facilitació de l’existència de canals i circuits de comunicació entre l’equip de professionals i personal voluntari del centre per garantir el treball multidisciplinari i oferir una bona atenció als usuaris.

• Exercici de les funcions de cap de personal

• Vetllar per la prevenció de l’estrès professional del personal del centre.

• Vetllar per la formació continuada i el reciclatge de tot el personal.

Tasques en relació amb l’organització del centre

• Planificació, direcció i supervisió de tots els serveis i activitats del centre de dia.

• Responsabilització de l’organització funcional del centre.

• Coordinació amb els serveis compartits dels equipaments.

• Avaluació anual del grau de qualitat dels serveis i del grau de satisfacció dels usuaris.

• Actualització de la documentació oficial del centre i de la informació corresponent dels usuaris, vetllant pel compliment dels requisits legals establerts.

• Coordinació amb institucions socials afins i de la comunitat i també, especialment, amb els recursos de la xarxa d’atenció primària de la zona.

COM HO HE DE FER PER PRESENTAR-ME:

PAS 1: En cas de no tenir-ho fet, fer la inscripció com a demandant d’ocupació al 900 800 046

PAS 2: Fer la inscripció a l’oferta enviant el CV a: ofertestremp.soc@gencat.cat indicant el codi “Oferta 27882”

PAS 3: Fer instància presencial al registre de la Fundació Pública Municipal Residència Nostra Senyora de Ribera (ubicat a l’Ajuntament de la Pobla de Segur) o instància electrònica a l’Ajuntament de la Pobla de Segur, adjuntant:

  • Fotocòpia del DNI,
  • Curriculum Vitae
  • Informe de vida laboral
  • Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida
  • Fotocòpia del certificat del nivell C1 de català
  • Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la formació i experiència relacionada amb l’àmbit de l’oferta.

Resolució de presidència 75/2022 d’11 de novembre de 2022 del procés selectiu per a la contractació en règim de personal laboral temporal d’un/a Director/a de la Residència Nostra Senyora de Ribera i Centre de dia (FPMNSR). La podeu consultar aquí.