LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
19 maig 2020
Categories
General

S’inicia el període per sol·licitar els ajuts econòmics en el lloguer de l’habitatge habitual

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió dels ajuts amb la finalitat de resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer a causa de l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Termini de Presentació
El termini de presentació de sol•licituds és del 19 de maig fins al 30 de setembre de 2020.

Finalitat de l’ajut
Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer.
Ajuts a la cancel•lació total o parcial dels microcrèdits.

Qui la pot demanar
S’hi podran acollir aquelles persones amb residència legal a Catalunya que siguin titulars d’un contracte de lloguer del domicili en el qual resideixin habitualment i que la persona titular del contracte o qualsevol dels membres de la unitat de convivència s’hagin vist afectades per una situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID19.

Requisits
– Tenir residència legal a Catalunya.
– Haver passat a estar en situació d’atur.
– Està en un Expedient temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO)
– Hagi vist reduïda la jornada laboral per motius de cures, en cas de ser empresari
– Altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos.
– Els ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol•licitud de l’ajut, no poden ser superiors a 1.613’52€ (els màxims s’amplien si hi ha algun membre amb discapacitat).
– La renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) han de ser superiors o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
– Acreditar el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020.
– Tots els membres de la unitat familiar han de complir amb les obligacions tributàries amb l’Estat, la Seguretat Social i la Generalitat de Catalunya.
– L’import de la renda de lloguer sigui com a màxim de 900€.

Documentació
Us podeu descarregar la documentació a http://agenciahabitatge.gencat.cat

Import de l’ajut
L’ajut es pot concedir per un import màxim de 6 mesos de la renda de lloguer, dels mesos d’abril a setembre de l’any 2020.

Com es pot tramitar
Telemàticament la web de la Generalitat de Catalunya 

Per tramitar necessiteu tenir una identificació electrònica (idCAT Mòbil, idCAT Certificat, DNI electrònic) podeu consultar aquí com tramitar identificació idCAT mòbil.

Per a més Informació truqueu al telèfon del Consell Comarcal 973 650 187 i a l’adreça electrònica irivas@pallarsjussa.cat.