LAPOBLADESEGUR.CAT

Municipi

Equipaments

Rocòdrom

Normativa d’ús

 

1. General:

Avís:

 • Aquesta és una instal·lació esportiva dissenyada per a la pràctica de l’escalada i activitats relacionades.
 • L’escalada és un esport que comporta un risc per l’usuari i per practicar-lo cal estar convenientment equipat i format o tutelat per un tècnic.
 • La utilització d’aquesta instal·lació per part de menors d’edat requereix del consentiment per escrit dels seus tutors.
 • Els menors de 18 anys d’edat han de tenir la supervisió i acompanyament d’un adult responsable.
 • Tota persona adulta ha d’assumir el risc que comporta aquest esport.
 • D’altra banda, el titular no es fa responsable de les conseqüències de la utilització incorrecta d’aquesta instal·lació o de l’incompliment d’aquesta normativa.

Per a més informació cal que us adreceu al Pavelló Municipal d’Esports de La Pobla de Segur (C/ La Font, s/n Tel. 973680644).

L’horari del Rocòdrom és de dilluns a dissabte de 10:00 a 12:00h i de 17:00h a 22:00h.

En cas d’accident truqueu al telèfon d’urgències: 112.

2. Accés:
 • Tota persona que accedeixi al rocòdrom ha d’haver firmat el full de responsabilitat, full on l’escalador signa ser un escalador expert, tenir tots els coneixements necessaris per a una correcta i segura practica de l’escalada, ha de ser coneixedor de tot el material necessari per la practica de l’escalada esportiva i del seu correcte ús, i ser coneixedor de la normativa.
 • L’accés queda limitat a un aforament màxim de 7 persones escalant (1 per ruta). L’accés a la instal·lació dona dret a l’ús de la instal·lació durant el temps màxim d’una hora sempre i quan hi hagi usuaris en espera.
 • Per a canviar-se s’utilitzaran els vestidors i les taquilles del pavelló.
3. Seguretat:
 • L’escalador s’ha d’assegurar a tots els punts d’assegurança i no se’n pot saltar cap.
 • No es pot afegir cap punt d’assegurança més que els descrits en l’ esquema.
 • Les cordes d’escalada han de ser mínim de 30 m de llargues.
 • A la plataforma de maniobres i ràpel, estar sempre ancorat a un punt d’assegurança.
 • El major nombre d’usuaris a plataforma és d’1.
 • L’ assegurador ha de tenir els coneixements necessaris per exercir la seva funció i anar equipant amb els útils requerits (fre autoblocatge, mosquetons de seguretat, arnés, etc.).
 • Els escaladors han d’anar equipats amb arnés, casc i calçat apropiat.
 • Les maniobres de baixada han de ser suaus i a baixa velocitat.
 • En els forats per preses no es poden instal·lar xapes d’assegurança, anelles, cordes ni cap altre element que no siguin les mateixes preses.
 • No es poden instal·lar o subjectar al rocòdrom amb cap mitjà, tirolines, ponts tibetans, cables, etc. sense el permís exprés del fabricant. (en aquest cas Gàrgola, S.L.).
 • La zona de seguretat per l’activitat en el rocòdrom es d’1 m des del punt de desplom més alt. En aquest cas, l’ àrea ha de tenir 5.5 m d’ ample per 7 m de llarg.
 • És obligatori tenir la llicència federativa en regla o homòlogues.
 • Al pavelló es disposa d’assegurança d’accidents.
4. Obligatorietat:
 • És obligatori l’ús de peus de gat al rocòdrom i la col·locació de matalassos sota les vies utilitzades.
 • Qualsevol anomalia que l’usuari detecti en la instal·lació i/o elements en ella col·locats, cal que ho comuniqui al Patronat Municipal d’Esports.
5. No està permès:
 • La utilització del Rocòdrom amb calçat procedent de l’exterior.
 • Escalar sense samarreta
 • Trepar per sota d’un altre escalador/a.
 • Fumar en tot l’edifici.
 • Menjar o beure en la sala rocòdrom.
 • Resta prohibit l’ús de magnèsia sòlida. Es permet l’ús de magnèsia líquida.
 • En el supòsit de la realització de cursos o d’altres activitats relacionades amb l’escalada quedarà restringit l’ús de la sala.

La no observació d’aquesta normativa d’ús i d’aquelles altres normes que es poguessin establir a l’efecte; les accions o omissions que durant l’ús de la instal·lació vulnerin, impedeixin o pertorbin la correcta utilització de la mateixa, portarà al desallotjament immediat de la instal·lació i l’obertura de l’expedient sancionador per part de l’entitat gestora. La Junta del Patronat d’Esports anomenarà expressament un instructor que presentarà un informe per escrit amb una proposta de sanció. A requeriment de la Regidoria d’Esports, el president del Patronat d’Esports informarà dels expedients incoats.

Preus

SOCIS +18 anys -18 anys
Sessió matí o tarda 2,50€ 1,50€
Abonament 5 sessions (matí o tarda) 10,00€ 7,00€
Abonament 10 sessions (matí o tarda) 18,00€ 12,00€
NO SOCIS +18 anys -18 anys
Sessió matí o tarda 4,00€ 3,00€
Abonament 5 sessions (matí o tarda) 16,00€ 13,00€
Abonament 10 sessions (matí o tarda) 32,00€ 24,00€